úterý 1. ledna 2013

29. prosinec 2012


Matthew, 29. prosinec 2012 
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=158&z=2 
Překlad: OrgoNet

Obsah: Reakce na 21. prosinec a jeho skutečné účinky; názory vytvářejí realitu; co způsobila temnota; vyčištění "trosek"; očekávání; Bůh má na starosti příchod vesmířanů; naše zdroje informací; od nynějška bude vzestup hladší; duše a věda mají stejnou energii. 

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. 21. prosinec, datum dlouho nadšeně očekávané a debatované ohledně toho, co se stane, přišel a odešel.

Individuální zkušenosti byly toho dne tak osobní a jedinečné, jako je jedinečná každá duše. Nicméně většina pocitů pociťovaných pracovníky světla může být popsána pro některé jako momenty zvýšeného duchovního naladění, pro jiné jako příjemný pocit klidu a míru, a pro ty, kteří očekávali okamžité změny, jako zklamání. Všeobecná reakce zbytku pozemské populace, aspoň trochu se zajímající o Mayský kalendář (mimo zastánců konce světa) byla: Já jsem věděl, že se nic mimořádného nestane.

Naše milovaná pozemská rodino, ale ono se něco naprosto mimořádného stalo! Každý ve vašem světě by se s nám i radoval, kdyby věděl, jak mocná energie byla na Zemi zakotvena v den Slunovratu a osvítila mnoho miliónů duší. Jsou mezi nimi i ti, kteří vůbec nevěděli o vzestupu Země, i ti, kteří váhají mezi oběma stranami, nebo ti, kteří mají sklon k temným způsobům. Třebaže nevědomky, všichni z nich posílili v kolektivním vědomí touhu a rozhodnutí napravit špatnosti vašeho světa.

Vy to nemůžete vidět z naší perspektivy, samozřejmě, ale účinky tohoto masívního nálevu energie světla a lásky uvidíte. Více než kdy předtím lidé na celém světě hluboce pociťují soucit s těmi, kteří jsou v šoku a smutku po masovém či náhodném střílení, kteří bojují a umírají za osvobození z tyranie, nebo jsou bez domova a hladoví.

Vždy tu byli jedinci, kteří výrazně pomáhali ostatním jakýmkoli způsobem. Ale nové je to, že Jednota všech, která je na úrovni duše, stoupá i do vědomí, kde se jemně vynořuje pocit spojitosti se všemi, kteří trpí.

Nedávný přísun světla vytvořil na úrovni duší jednotný záměr, že ve vašem světě musí být ukončeno násilí a zlepšen osud zbídačelých mas. Protože se myšlenky i činy v souladu s tímto záměrem spojují do kolektivního názoru, že je možno toto provést, budou provedeny rázné kroky k dosažení tohoto stavu.

Víte, že v kontinuu je to už hotovou věcí. Ale většina lidí na Zemi je ještě v různých stupních vědomí třetí hustoty, a na této úrovni jsou možnosti omezeny smysly, schopnostmi a naučenými znalostmi třetí hustoty,

Jejich srdečná tužba po mírovém a dobrém světě je reálná, ale omezenost jejich názorů vytvořila pochyby, že by se to kdy mohlo stát realitou. Všeobecně není známo, že vesmírný zákon, že názor vytváří realitu, ovlivňuje život každého člověka, a tak je pochopitelné, že dosud byl názor v převážné části vaší civilizace takový, že většinu hrozných situací ve vašem světě není možno vyřešit. Nyní uvědomělost na úrovni duše přesunuje myšlenky z „to je nemožné“ na „snad je to možné – zkusme to“!

Země právě prochází nebeským oknem, kde těch posledních pár obláčků třetí hustoty je tak slabých, že jsou stěží viditelné, vedle jasnějších a silnějších oblaků čtvrté hustoty, kam temnota nemůže vstoupit. Zatímco všechny bytosti světla se radují z tohoto slavného úspěchu, který nemá obdoby v předchozí historii vesmíru, neznamená to, že Země bude náhle přeměněna v ráj.

Tak jako prudká bouře zanechá za sebou smrt a destrukci, totéž platí i o temnotě. Ale bouře trvá jen několik hodin a neudeří celosvětově. Temnota ovládala život na Zemi po celá tisíciletí, a stav vašeho světa dnes odpovídá stavu po dlouhodobé devastaci způsobené temnotou. Ta zanechala po sobě škodu způsobenou planetě i vliv, který měla na mnoho duší.

Víme, že někteří z vás si myslí, že k vyčištění trosek zanechaných temnotou může dojít až tehdy, když bude na místě naše vesmírná rodina. Ale i když ta si velice přeje přinést vám svou technologii a pracovat s vámi, roli hraje to, že taková pomoc je zapsána do kolektivního vědomí málo silně. Pozitivním aspektem v tomto případě je, že na vaší planetě jsou duše, a velmi brzy jich bude více, které se chopí iniciativy, aby změnily, co je třeba změnit.

Prosíme, nepřehlížejte změny, které se již nějaký čas dějí. Již vyšlo najevo velké množství korupce a podvodů, a v několika zemích již občané povstali, aby shodili jho útlaku. Tam, kde zvolené vlády nenaplňují potřeby občanů, narůstá hnutí obyčejných lidí k prosazení změn. Lidé těžce zasažení zničenou ekonomikou vynalezli důmyslné způsoby, jak se nejen vypořádat s těžkostmi, ale jak ji překonat.

Je pravda, že mimozemšťané žijící mezi vámi vám v těchto záležitostech pomáhají, ale prosím, nesnižujte svou roli. Vaše božské činy a neochvějnost ve světle jsou nezbytným atributem! Síla vašich modliteb, vizualizace zářivé Země, dělení se s potřebnými, podpora organizací zabývajících se ochranou životního prostředí i další cenná úsilí, jsou neocenitelné!

Vskutku je ještě třeba vykonat velmi mnoho, a s pokračováním úsilí a s rychlým šířením světla uvidíte, jak se plány a záměry naplňují. Odpor a válečné snahy se vyvinou v jednání, spolupráci a jednotu ducha, s tím, jak se bude váš nový rok rozvíjet v souladu s vaší tužbou žít v míru a harmonii s Přírodou.

Během cesty dojde k návalům a útlumům aktivity, pokusům, omylům a chybným krokům, ale ty, spíše než by odradily od pohybu vpřed, posílí kolektivní rozhodnutí zůstat ve zvoleném kurzu směrem k vytvoření mírového, zdravého a krásného světa, který chcete.

Pro jistotu se k vám budou připojovat další členové vesmírné rodiny, ale je to váš svět a odpovědnost je na vás. Zatímco někteří pracovníci světla jsou nebo brzy budou ve vedoucích pozicích, většina z vás jsou ukazatelé cesty pro probouzející se duše a pro ty, kteří ještě toho bodu nedosáhli, a prostý život ve světle, jímž jste, je dostačující.

Převažující vibrace, které jsou na úrovních na planetě se nevyskytujících po věky, odpovídajícím způsobem zvýšily i vaše vibrační stupně, a světlo vaší pravé podstaty vyzařuje s větší intenzitou než kdy předtím. To příznivě ovlivňuje myšlení a cítění lidí, jejichž životů se dotýkáte, a plyne tak, aby pomohlo proměnit ve světlo zbytky negativity, ať jsou kdekoli.

Vaše zářivost povznese vaše spřízněné duše, které byly deprimovány, protože jejich očekávání 21. prosince nebyla naplněna. To jest, že se situace na světě výrazně nezměnila.

Pojďme si říci něco o očekáváních. Vraťme se zpět k univerzálnímu zákonu, že názor vytváří realitu, a dodejme, že tento zákon má podmínku: Názor musí být realistický v rámci svého prostředí.

Například, někdo si může myslet, že i když vidí několik yardů před sebou rychle jedoucí vlak, může bezpečně přejít koleje. To ale nemůže v prostředí Země, kde kolektivní vědomí neobsahuje názor, že nebezpečí může být odvráceno dematerializací či translokací. Tyto nejsou ve vašem světě ani realitou ani schopností.

Totéž platí o nenaplněných očekáváních 21. prosince. Převážná většina vaší populace až nyní začíná věřit, že by mohlo být možné udělat svět lepším místem. Do jejich názorového systému nepatří, že by ve vašem světě proběhly v nějaký určitý den hluboké změny, a tak to není ani v kolektivním vědomí, a kolektivní vědomí je kreativní silou civilizace. Takže, v prostředí Země není realistické očekávat v určitý den významné celosvětové změny.

Pokud jde o názory těch, kteří věří v „konec světa“, ty jsou zcela „mimo“, a nejen pokud jde o kolektivní vědomí. Názor, že se planeta sama zničí nebo bude zničena, je pravým protikladem Gaiiny vize Zlatého věku pro její planetární tělo a pro všechny její formy života, a Bůh ctí toto její přání.

Proto jsme v předešlých sděleních mohli s jistotou tvrdit, že den předcházející 21. prosinci bude zcela podobný jako sám 21. prosinec, i jako den následující. Žertem jsme zmínili, že nebude žádné „slavnostní přestřižení pásky“, až Země dosáhne počátku čtvrté hustoty, což, jak známo, mělo nastat kolem tohoto data, lineárně viděno. [9. září 2011: Protože Země vzestoupí skrze „poslední“ vanoucí zářiče energie třetí hustoty, které se budou mísit s „prvními“ zářiči čtvrté hustoty, nezpozorujete ze dne na den dynamický rozdíl. Jak se říká, nebude žádné „slavnostní přestřižení pásky“.]

Je tu ještě jeden element navíc, k účinkům kolektivního vědomí na civilizaci, a to je náhled na příchod naší rodiny z jiných světů. Vy dychtivě očekáváte přistání prostorových lodí a setkání se členy, kteří žijí mezi vámi.

Avšak nejenže toto vaše nadšení není sdíleno rozsáhlou většinou vaší společnosti, ale skutečnost, že „mimozemšťané“ přicházejí na pomoc nebo již žijí na planetě, není v jejich názorovém systému. Navíc většina má o mimozemšťanech představu, že jsou to obludné bytosti přepadající váš svět, tak jak je to vykresleno ve filmech.

Jak jsme zmínili v předešlých sděleních, původně byla za příchod a představení odpovědná Nejvyšší vesmírná rada, ale nyní to má na starosti Bůh. Bůh zbavil Radu těžké zodpovědnosti rozhodnutí, kdy budou lidé Země psychicky připraveni, aby uviděli vesmírné lodě přistávající ve velkých počtech, a aby přivítali nezvykle vyhlížející bytosti. To Bůh řekne TEĎ!, až setkání bude vítáno, beze strachu, a těší se na tuto radostnou událost právě tak jako my všichni, kteří víme, že se blíží.

To, že se Bůh ujímá kormidla, je změnou oproti tomu, co jsme řekli v dřívějších sděleních. I na vrcholu vesmíru dochází ke změnám, právě tak jako ve vašich životech! Takže to neznamená, že vám dáváme zavádějící informace a pak je musíme stáhnout – říkáme vám to, co je známo v době našich sdělení, a pokud později dojde k významné změně, oznámíme to.

Někteří z vás se ptají, kde získáváme své informace. Něco z nich je vědění na úrovni naší duše, které se vynořilo samoobjevením, či vzpomínáním, a dalo by se to nejlépe a nejstručněji označit jako „univerzální vědění“. Nemáme o nic více vědění než kterákoli jiná duše; prostě vývojem ducha a vědomí jsme pouze měli oproti méně vyvinutým duším více příležitostí si vzpomenout, co je v zásobárně vědění.

Naše informace o dění se Zemí a na Zemi pocházejí z mnoha zdrojů, a pokud informace z několika zdrojů souhlasí, pak se o ně s vámi podělíme.

Jedním zdrojem je Bůh, který nám řekl to, co jsme vám právě sdělili, že sám oznámí Vesmírné radě, kdy mají velitelé zavelet k přistání. Dalším zdrojem je Rada, a také náš dobrý přítel Hatonn, který je velitelem intergalaktické flotily a ředitelem komunikací mezi Zemí a ostatním vesmírem. Také jsme v kontaktu s jednotlivci v Nirváně, kteří sledují aktivity na Zemi a s civilizacemi, které jsou tak vyvinuty duchovně, intelektuálně a technologicky, že i na této stanici se jeví jak kouzelníci.

Máme přístup k záznamům Akáši, což je masové vědomí vesmíru a kolektivní vědomí Země, a víme, co je v potenciálu pozemského energetického pole. Právě v tomto poli se možnosti stávají pravděpodobnostmi a pravděpodobnosti se stávají jistotami, což závisí na množství energie vašeho kolektivního myšlení, cítění a činů v konkrétním potenciálním dění.

Od nynějška bude postup Země hladší než v průběhu několika minulých měsíců, kdy přirozené změny v seřazení planet způsobovaly silné vzmachy energie ve vaší sluneční soustavě. Během těchto vzmachů, které posouvaly Zemi skokově vpřed, jak potřebovala, aby dosáhla brány čtvrté hustoty, pociťovali mnozí z vás rozlaďující fyzické, emocionální či mentální anomálie, protože se vaše těla přizpůsobovala stále vzrůstajícím vibracím.

Nadále bude kombinace křišťálové buněčné struktury a zesilující světlo podél dráhy vzestupu Země umožňovat vašim tělům, aby zůstala vyváženější. A budete schopni v jakýchkoli situacích jednat s vyrovnaností, sebedůvěrou a vrozenou moudrostí.

S několika málo výjimkami vaši vědci již vidí světlo v kontextu astrofyziky a technologie, a náboženství vidí lásku jako obor duše. Stane se známým, že světlo vědy a láska duše jsou jednou a touž energií, a to nejsilnější silou v kosmu. Nyní, když ve vašem světě energie proudí hojněji než kdy předtím, od doby, když byla stvořena Božskou dokonalostí Gaia a její planetární tělo, mohou být zahojeny rány jejich obyvatel i samotné Země.

Vstupte do roku 2013 s vědomím, že světelné bytosti po celém tomto vesmíru jsou, vždy byly a budou vašimi neviditelnými pomocníky a asistenty. Jaká to bude radost, až budete moci pocítit k nám tutéž bezpodmínečnou lásku, jakou my cítíme k vám!

___________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

www.matthewbooks.com