středa 13. března 2013

11. březen 2013

Matthew 11. března 2013
Překlad: OrgoNet
(Kdo je Matthew? Viz http://matthewcesky.blogspot.cz/p/matthewuv-pribeh.html)

Obsah:
Tempo společenského pokroku; zákon přitažlivosti; ego, vědomí; Barack Obama; Hugo Chavez, "strany" ve sporných otázkách; pracovníci světla; hustoty; právní a ekonomické záležitosti; NESARA


S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Jak velice si přejeme, abyste mohli vidět Zemi z naší perspektivy, abyste mohli spatřit, že její bouřlivá cesta je u konce a Země je v klidných vodách. Ale vy byste asi o vašem světě nepoužili výraz „klidný“, a spíše se ptáte: „A kdy už přijdou všechny ty zázraky Zlatého věku?“

Mnoho civilizací dostalo svolení od Boha, aby pomohly Zemi dosáhnout klidného přístavu v tomto bodě vašeho lineárního času, ale v průběhu procesu Vzestupu měli její obyvatelé provést sociální změny. To nemůže za vás udělat žádná jiná civilizace, protože Země je váš svět a je to takový svět, jaký vy kolektivně chcete.

Pracovníci světla, včetně duší, které to o sobě nevědí, ale žijí takovým způsobem, si vedli během extrémně obtížných desetiletí procesu vzestupu velice dobře. Vy všichni máte náš nejhlubší obdiv a respekt všech světelných bytostí v celém vesmíru.

Víme, jak dychtíte po tom, aby se projevily slíbené zázraky Zlatého věku, a že jste velmi sklíčeni, protože je o tom zatím jen málo důkazů. V podstatě mnoho věcí se děje v oblastech, které jsou ukryty za scénou, a mainstreamová média už dokonce oznamují zprávy, které naznačují povzbudivý trend kupředu. Ale obrovské změny nepřijdou tak brzy, jak byste chtěli.

Víte, že vše je energie vibrující na určité frekvenci, a protože energie je neutrální a nemá schopnost uvažovat, neumí rozlišit mezi tím, co je chtěné a co ne. Následkem toho, protože myšlenky a pocity lidí jsou vystřelovány do versmíru, vesmír poskytuje jednotlivcům okolnosti, které se energeticky shodují s energií toho, na co se soustřeďují – zákon přitažlivosti je v neustálém pohybu.

Ale většina duší vašeho světa neví, že energie a její vnitřní procesy spolutvoření takhle fungují. Soustřeďují se na situace, které nechtějí, aby pokračovaly, a tím jich vytvářejí více. Tak mnoho lidí vysílá energii smutných, zlostných a zoufalých myšlenek a pocitů ohledně situace ve světě, že vaše společnost jako celek je zasažena výsledkem: pomalým postupem změn.

Dalším důvodem, že věci se zdánlivě pohybují hlemýždím tempem, je také nedostatek znalostí. Protože většina lidí ve vašem světě je stále ještě v omezeném vědomí třetí hustoty, neumějí se tázat sami sebe uvnitř, kde jsou známy všechny pravdy. Bez těchto znalostí na úrovni duše vědomí zpracovává informace na úrovni ega, a protože ego podporuje osobní ideje a vnímání, které jsou často nastaveny zkostnatěle, proto je ego schopno jen vzácně uvidět situaci z jiných perspektiv, či rozlišit mezi pravdou a lží.

Můžeme vám dát příklad. My a mnozí další poslové světla jsme vám řekli pravdu o Baracku Obamovi, který je vysoce vyvinutou duší z civilizace daleko pokročilé v duchovnosti, inteligenci a starodávném vědění. Nejvyšší vesmírná rada ho požádala, aby opustil svou vlast a přijal poslání vést Spojené státy a váš svět do éry míru, prosperity a jednoty.

Vysvětlili jsme vám, že při tomto poslání, které celosvětově překračuje politiku, je opatřením Mistrovského plánu Zlatého věku, který je spjat s vizí, že obyvatelé Země budou žít v harmonii vzájemně i s přírodou. Pak bude planetární tělo Gaii a všechny její životní formy v rovnováze, v níž vše bude světlem. Požádali jsme vás, abyste posílali prezidentu Obamovi světlo, protože to uspíší den, kdy bude této rovnováhy dosaženo.

Rovněž jsme v předešlých vzkazech zmínili, že vytrvalost temných způsobila asi desetileté zpoždění ve vašem pokroku jako společnosti. Odklad ani o špetku neohrozil vzestup Země – její načasování bylo předem dáno – ale těžce omezil Obamovy možnosti naplnit své poslání, protože mocní jednotlivci mezi Illumináty stále měli moc, aby odvraceli, překrucovali a deformovali jeho snahy.

Velká část jejich úspěšnosti spočívala v tom, že lidé s třídimenzním vnímáním posílali a posílají energie „antiobamovských“ myšlenek a pocitů. Tyto energie živí temné jedince a umožňují jim silně bránit prezidentovým snahám pohonout světěm směrem ke Gaiině vizi.

Je přirozené se ptát, proč by jeho snahy měly obsahovat zabíjení, a mnozí to cítí tak, že Obamovo schvalování používání dronů ukazuje, že nepatří k silám světla. Tato perspektiva pomíjí jeden důležitý prvek: že cílem dronů je zabít co možná nejméně lidí, aby bylo současně možno co nejrychleji ukončit válčení.

Vojenské síly pozemských civilizací vždy operovaly na základě mentality třetí hustoty, která říká, že zničení nepřítele je vlasteneckou povinností, a musíte v něm pokračovat, dokud nezvítězíte. A tak po tisíciletí se obě strany vzájemně ve válkách ničily za použití běžných dobových zbraní. Nyní mezi ně patří drony, které jsou zacíleny na jednotlivce pokládané za hlavy terorismu a způsobují méně zranění, než by způsobily protahované pozemní bitvy.

Je vskutku politováníhodné, že tyto zbraně si vyžádaly životy žen, mužů i dětí, kteří nikomu neublížili. Je brutální skutečností války, že je zabito a zraněno mnoho civilistů společně s bojovými jednotkami – a to nepočítáme nezměrné psychické škody způsobené duším ve válečných zónách. Kéž vás pozvedne vědomí, že s tím, jak se budou dále otvírat srdce a mysli a lidí, žádná duše již dále nebude chtít zabít jinou, žádným způsobem a za žádným účelem.

Také se chceme zmínit o Hugo Chavezovi, nedávno zesnulém prezidentu Venezuely, kterého mainstreamová média v USA vykreslila jako zlého hocha, který pracoval proti zájmům jejich státu. Proti čemu pracoval Chavez, byl temný vliv Illuminátů v USA, v jeho zemi a ostatních zemích Latinské Ameriky, a podařilo se mu dosti úspěšně je vyhnat z Venezuely.

Chavez se nemýlil, když se domníval, že rakovinu nedostal přirozeným způsobem. Média pod kontrolou Illuminátů ho označila jako „konspiračního teoretika“, protože již bylo dosaženo stavu, že vše, co označí touto nálepkou, budou lidé brát jako nesmysl. Chavezova odhodlanost zbavit svou zemi pout Illuminátů a zlepšit život lidí se nehodila programu temných. Cítili, že veřejné zavraždění by mohlo vyvolat bouři, a znemožnit jim znovuzískání kontroly nad hojným přírodním bohatstvím Venezuely, a protože mají prostředky, jak vyvolat rakovinu, použili jich. A jeho tělo to nevzdalo tak rychle, jak očekávali.

My známe pravdu o těchto dvou mužích, které třídimenzionální mysli vnímají přinejlepším jako kontroverzní postavy, a řadí se mezi jejich politické a ideologické příznivce či oponenty. Ale toto „stranictví“ se nikterak neomezuje na vůdce států – týká se všech problémů, které rozdělují váš svět! Pravicové a levicové vnímání každé situace stále poskytuje živné látky oběma stranám – horké city jsou zesilovány a nerovnováha slepých uliček se prodlužuje.

Uvažte toto: Vlády se zásobou nukleárních zbraní říkají ostatním vládám: my je můžeme mít, ale vy ne, protože my vám nevěříme. Vlády, kterým se říká Vy je nesmíte mít, musí tedy věřit motivům vlád, které mají tyto zbraně?

Kdyby se nejhlasitější mluvčí ve státech „majících zbraně“ setkali se stejně tvrdošíjnými státními vůdci, kteří je chtějí vyvíjet, mohli by začít racionálně diskutovat své „nenapadntelné“ perspektivy. Pouze tímto způsobem by se obě strany mohly pohnout kupředu ze svých zastávaných pozic a dostáhout společného závěru, že celkové jaderné odzbrojení je jedinou cestou, jak zajistit, že těchto zbraní nebude nikdy použito.

Zejména v USA je horkým tématem násilí s použitím zbraní. Strana, která chce zakázat zbraně a munici, je stejně neústupně zakořeněna ve svých názorech, jako ti, kteří papouškují „právo druhého odstavce ústavy“ o tom, že každý může mít tolik zbraní a kulek, kolik chce. Obě dvě strany potřebují diskutovat o svých odlišných názorech, aby mohly postoupit od společného přání ke skutečnému snížení úmrtí způsobených střelbou.

Ani jeden z těchto dvou problémů nebude vyřešen přes noc, ale dojde zde k počátečnímu bodu, od něhož se nakonec dospěje k zákazu zbraní všeho druhu. Pamatujte, že svět, který stále spolutvoříte v lineárním čase, již v kontinuu existuje, přesně tak, jak ho chcete mít, a jak uvidíte, vaší volbou je, že ve Zlatém věku Země zbraně nemají žádné místo.

Dalšími otázkami, kde se názory široce různí, jsou potraty, trest smrti, řízení státní ekonomiky, nezaměstnanost a bezpečné zdroje energie.

To, že tyto a mnohé další životně významné problémy na světě způsobují závažné nepokoje, neznamená, že je vyvolávají temní! Někteří z nich již odpadli z řad Illuminátů a stali se pracovníky světla. Někteří zemřeli, a ti, kteří během prosincového slunovratu absorbovali dostatek světla, aby jejich těla mohla přežít, buď budou dále přijímat světlo, nebo zemřou. Avšak ti, kteří dříve byli schopni způsobovat rozsáhlý chaos, již byli odstraněni ze svých pozic, nebo je jejich vliv nulový.

Stále zuří občanské války, protože obě strany se zarputile domnívají, že jejich věc je spravedlivá. V některých případech byla nutnost mstících útoků vštípena bojovníkům, když byli ještě malé děti. Právě tak silné city dávají sílu lidem, kteří bojují za svobodu od tyranských vládců, a ti nahlížejí na bojovníky jako zrádce destabilizující zemi. Jiní jedinci bojují, aby udrželi svou vizi náboženství, i když deformovanou, aby nebyla svržena nevěřícími. Postupně tyto halasné strany v různých situacích budou motivovány k jednání a spolupráce pro vzájemný užitek.

Ostře rozdílné názory jsou také na to, jak spravovat státy, které nedávno získaly nezávislost po dlouhé dynastické vládě, ale opět to není tak, že by v srdcích občanů byla temnota. Prostě, samovláda, či demokracie, je něco nového a lidé se snaží najít způsoby správy, které by sloužily nejlepším zájmům všech.

Ani ty nejvíce neústupné osoby na obou stranách v záležitostech, které jsme zmínili, nemají temné úmysly. Účastní lidé „lpějí na svých zbraních“ nikoli ve zlé vůli vůči těm, kteří s nimi nesouhlasí. Jako všechny ostatní mysli fungující ve vědomí třetí hustoty, i oni jsou v moci ega, spoutáni svými názory, a chtějí, aby jejich strana vyhrála za každou cenu.

Naše milovaná pozemská rodino, neříkáme, že všechny duše ve vašem světě musí mít na vše stejné názory, aby mohly skončit boje. Říkáme však, že před vyřešením konfliktů musí předcházet ochota vzájemně si naslouchat a chápat svá přesvědčení. A to přijde!

Země neustále stoupá do stále vyšších vibrací, které povedou ke světlu – osvícení! - toho, čemu říkáte „lidská přirozenost“. Postoje na obou stranách se postupně změní od vehementně bojovných až k rozumným, a nastolí základ pro harmonické diskuse, které povedou k tomu, že „součásti problému“ se stanou „součástmi řešení“, pro dobro všech.

A proto jste vy pracovníci světla potřební nyní právě tolik jako předtím! Vaše světlo, které tvoříte prostě tím, že JSTE, vyzařuje do vašeho světa a dotýká se všech ostatních životů. Tím, že se soustřeďujete pouze na to, co podpořuje život ve vašem světě, šíříte světlo do kolektivního vědomí a urychlujete projevení veškeré nádhery Zlatého věku.

Lidé na Zemi musejí opustit veškerou sebestřednost pramenící z ega i úzkoprsou perspektivu a musejí začít žít ze srdce. LÁSKA, nejmocnější síla v kosmu, je klíčem k ukončení rozdělenosti, nenávisti, chudoby, nevědomosti a násilí, které drží váš svět v nerovnováze. Láska je klíčem k míru, hojnosti, jednotě ducha a vývoji duše.

Logicky se ptáte: Země dosáhla čtvrté hustoty, tak jak to, že většina jejích obyvatel je ještě ve třetí? Vědecky vyjádřeno, jsou dva druhy hustoty. Jedna se týká hmoty a umístění hmoty – Země je na dolním okraji čtvrté hustoty a bude nadále vzestupovat, až dosáhne svého postavení v páté hustotě.

Druhá hustota se vztahuje na vývojové stádium duše – to jest, úroveň dosažené bdělosti ducha a vědomí, a tyto dva aspekty mají velmi mnoho variant. Některé civilizace, které jsou daleko pokročilé ve vědomí, čili v úrovni inteligence, nemají ani špetku duchovní uvědomělosti.

Populace Země se dnes ve vývoji duše řadí od třetí hustoty až po sedmou. Oddaní pracovníci světla jsou duchovně ve čtvrté – jsou stabilně na duchovní cestě – ale někteří vědomě zůstávají pozadu: pracují ještě na tom, aby přestali soudit, odpustili sami sobě i ostatním vnímané špatnosti, aby překonali vinu, výčitky, žárlivost a další city, které vydávají nízké vibrace. V páté hustotě a vyšších je poměrně málo duší, jsou to ty, kterým říkáte křišťálové či indigo, nebo jsou členy jiných civilizací žijících s vámi.

Nyní jsme promluvili o základních faktorech ovlivňujících tempo změn ve vašem světě, ale jsou i další. Například, veškeré právní záležitosti musí proběhnout normální cestou dle vašich zákonných a soudních systémů, a nemusíme vám říkat, že to nejde jako po másle.

Některé právní situace mají základ v ekonomice, a přechod ze starých systémů na nové je záměrně zpomalen, aby se předešlo strachu a chaosu. Tento dalekosáhlý proces neobsahuje jen zpětné získání obrovských majetků, které si nakradli Illumináti, a jejich rozdělení zbídačelým miliardám lidí, ale také jde o přechod ke globální ekonomice založené na cenných kovech, vytvoření celosvětových regulací bankovnictví a nastolení spravedlivosti v obchodě, tarifech, daních, mzdách a platech.

Ekonomických záležitostí se týká právní dokument NESARA, zkratka pro National Economic Security and Reformation Act (Zákon o státní ekonomické bezpečnosti a reformaci), ale není vždy správně chápán, a není divu. Webová stránka americké vlády, kde má NESARA označení jako National Economic Stabilization and Recovery Act (Zákon o ekonomické stabilizaci a obnově), je totální desinformací, a channelovaná poselství od temných entit, které se vydávají za úctyhodné posly světa, též obsahují nepravdy.

Nepochopení je i v tom, že Dokument nepředstavuje celou NESARU. To je úplně špatně! NESARA není nic menšího než transformace světa a duchovní obnova – je to mistrovský plán pro Zlatý věk Země.

Také jsou různé interpretace některých pojmů v poselstvích od zdrojů světla, jako například „balíčky prosperity“, nebo podobné pojmy z ekonomických aspektů NESARY. K chybným interpretacím patří to, že všem lidem na celé planetě budou rozdány velké sumy peněz, že budou rozdány obrovské sumy některým jednotlivcům na financování konkrétních projektů, a že budou vymazány veškeré dluhy jako mávnutím kouzelného proutku.

Část NESARY se vskutku týká zrušení lichvářských úroků, snížení některých půjček a zrušení jiných, zejména půjček MMF, a odebrání velkých bankovních účtů ze „správy“ Illuminátů. Ale ekonomickým podnětem Dokumentu je ukončení hanebné nerovnosti mezi těmi, kdo ve vašem světě „mají“ a „nemají“. Tato nerovnováha bude napravena, jakmile nezákonně získané majetky Illuminátů budou použity na co nejrychlejší odstranění tíživé situace ožebračených lidí, a jejich opětné „postavení na nohy“.

Opatření z NESARY, vyzývající k rezignaci celou vládu USA, již není platné. Tento zákon byl napsán před více než 12 lety, když prezident patřil mezi vrcholné Illumináty – a je nyní mezi odpadlíky, kteří se stali aktivními pracovníky světla – a téměř každý člen Kongresu byl buď členem Illuminátů nebo pod jejich kontrolou zvenku. Těšte se s námi z toho, že již tomu tak není!

Matko, pro čtenáře, kteří se chtějí dovědět více o zákonu NESARA, a možná i o tom, proč tento rozsáhlý plán transformace světa začal jako zákon USA, sem prosím přidej odkaz na poselství, které podává obšírné informace. [August 13, 2006, Special NESARA Edition;http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=61&z=2] Díky.

Opakujeme svá mnohá ujištění, že cokoli nepříznivě ovlivňuje život ve vašem světě, postupně zmizí. Zanikne otrocká práce a útisk žen; nespravedlivé zákony a politická opatření, regulace a kruté kulturní zvyky, veškeré formy znečištění z průmyslových zdrojů, chemtrails a chemikálie v potravě, pornografie i kontola mysli, včetně monstrózních obrazů jinozemců v zábavných programech, korporátní monopoly, bezdomovectví, lživá uvěznění. Cokoli je škodlivé pro vaši mysl, tělo či ducha, zanikne, protože vaše společnost bude zbavovat svět všeho neslučitelného s životem ve Zlatém věku.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás mají v nejvyšší úctě za vaši nezdolatelnou odvahu, vynalézavost, trpělivost a oddanost práci se světlem. Nikdy jste ve vašem úsilí nebyli sami – stále vám pomáhají členové vesmírné rodiny žijící mezi vámi i ti, kteří jsou na vaší obloze. Do té doby, než se posádky budou moci k vám připojit, používají technologii svých lodí, aby vám pomáhaly mnoha různými způsoby, jak již bylo řečeno v předchozích poselstvích.

Nyní s s vámi loučíme v bezpodmínečné lásce, tak jako vždy předtím i nadále.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com 

Klonování lidí


V souvislosti s tím, že jsme se z Matthewova posledního poselství dověděli, že papež je klon, a moc si to neumíme představit, jistě zaujme kapitola "Klonování lidí" z Matthewovy knihy "Překvapující odhalení pro novou éru".

Klonování lidí

Suzy: Možná víš, že nedávno byla klonována ovce, a někteří lidé říkají, že by to mohlo vést k pokusům o klonování lidí. Co tomu říkáš?

Matthew: Matko, divila by ses, co o tom všechno mohu říci! Klonování je na Zemi relativně nový proces, ale jinde ve vesmíru se užívá už po celé věky k tomu, aby civilizace nevymřely. A navíc klonování ve vašem světě není tak nové, jak se vám veřejně říká – už po nějakou dobu jsou tímto procesem reprodukovány dospělé osoby.

18. únor 2013: Papež je klon


Matthew: Poselství  18. února 2013
18. února 2013
Překlad: OrgoNet

Obsah:
Moc; odpovědnost za světové změny; rezignace papeže Benedikta; historie Vatikánu; severokorejský jaderný test; náklady na válku; náhodné násilí; produktivita; přechod k míru; status žen a gayů; sedm desetiletí pokroku.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Od prosincového slunovratu se většina obyvatel Země věnuje svým obvyklým povinnostem a obvyklým zájmům. Ti, kteří věřili v teorii dne zkázy, spojovanou s koncem Mayského kalendáře, si připadají trochu pošetilí, ale po pravdě řečeno se jim ulevilo.