čtvrtek 9. února 2012

Únor 2012

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=145&print=yes
Překlad: OrgoNet

1. února 2012

Obsah:
Účinky negativního myšlení. Rozptylování strachu. Důkazy pokroku světla. Důvody pro odklad zahájení důležitých reforem. Příčina globálního hučivého zvuku. Čakry. Nový peněžní systém. Věda versus univerzální realita. Sex v páté dimenzi. Bohové a bohyně.


1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthem. Zatímco mnozí pracovníci světla s důvěrou očekávají, že se začnou uskutečňovat kroky přechodu ke Zlatému věku Země, někteří čekají, až nevyvratitelné důkazy ospravedlní plnou důvěru ve zprávy bytostí světla. A protože velká většina vaší populace vůbec nemá tušení, že tento rok skončí na prahu slavné nové éry míru, spolupráce a žití v harmonii s přírodou, jsou obavy při každém zachřestění zbraní, při strohé ekonomické analýze, novém zákonu nebo politice, která narušuje svobody.

2.Na počátku vzestupu Země asi před 70 lety byla v kolektivním vědomí bezuzdná negativita. Když jednotlivci začali reagovat na světlo, vyzařované k planetě mocnými daleko vzdálenými civilizacemi, kolektivní vědomí se začalo stáčet k pozitivitě, a asi před deseti lety vašeho pozemského času světlo dosáhlo potřebného množství, které zajistilo přechod planety ke čtvrté hustotě bez odbočení či odkladu. Od té doby intenzita světla dále narůstá a stále více jednotlivců otvírá svá srdce a mysli a to odpovídajícím způsobem zvedá kolektivní vědomí. Negativita ztratila své základy a pozitivita se stala široce převládající.

3.I přesto neexistuje žádná imunita vůči negativnímu myšlení – a strach je toho všeho základem!!! a když jsou tyto myšlenky základem něčí energie, jsou jako vždy mocné při projevování nepříznivých osobních situací. Čtenář, který napsal, že strach nemůže být vědomě kontrolován, učinil srovnání: „Je to jako říkat, abychom nedovolili své krvi téct.“ My to trochu obracíme a říkáme: „Nechme pozitivní myšlenky téci tak přirozeně jako svou krev.“

4.Myšlenky předcházejí před emocemi, a je nekonečnou chybou, že to není uznáváno, protože myšlenka o situaci a reakce na ni se zdají probíhat současně. Když pojmete situaci jako strašnou, okamžitě tato myšlenka vyvolá přirozenou reakci – pocity strachu. Protože myšlenka se stáčí do starostí o možný vývoj situace, pocity strachu, které následují, sbírají sílu.

5.Univerzální zákon přitažlivosti, který neumí rozlišit, co chcete – zda něco pozitivního nebo negativního – od toho, co nechcete – něco negativního – pracuje neustále, aby poskytl energii na vše, na co ji soustředíte. Když se soustředíte na strachuplnlý aspekt situace, řekněme nedostatek peněz, na což se soustřeďují mnozí – vesmír vám může poskytnout pouze situace, v nichž pokračuje tento nedostatek, protože nemá schopnost uvažovat, aby pochopil, že to, co chcete, je dost peněz, a ne jejich nedostatek. Vy máte moc změnit své myšlenky! Když si budete myslet Mám peníze na všechno a cítit vděčnost, začne univerzální proudění, které to obstará.

6.Strach také vyvstává v situacích, nad nimiž nemáte kontrolu, jako dlouhodobé účinky jaderné radiace, chemtrails, vakcíny a ochuzený uran. Proto jsme vám řekli v předchozích zprávách, že obavy o toto jsou zbytečné, protože jejich škodlivé účinky, které existují pouze na nízkých vibračních úrovních, budou odstraněny společně se vším, co má nízké vibrace a nemůže existovat ve vysokých vibracích čtvrté hustoty. Všichni lidé, kteří doprovodí Zemi do čtvrté hustoty, budou uzdraveni z následků těchto toxinů a z jakýchkoli dalších nemocí a postižení, která mají.

7.Také jsme se již vyjádřili k různým situacím nebo stavům, třeba osivo, které dává jen jednu úrodu, znečištění všeho druhu, geneticky změněné potraviny, destruktivní technologie, svobodu omezující opatření, korporátní korupce, detenční tábory a další věci založené na temných úmyslech – nic z toho nebude součástí života ve čtvrté hustotě. Nic odvozeného od temnoty nemůže existovat ve vysokých vibracích této hustoty!

8.Mezi další snahy rozptýlit strach patří naše ujištění, že nebude žádná nukleární válka, žádný terorismus jako 9/11, žádné pandemie, žádné nebeské těleso nenarazí do Země, a ani se nenaplní hrůzné předpovědi o kataklysmických změnách, které by učinily Zemi neobyvatelnou.

9.A nejdůležitější věc je, že jsme opakovaně prohlásili, že pro vývoj do vyšších hustot je předpokladem rovnováha, a strach je vážnou překážkou v dosažení rovnováhy.

10.V lásce ke všem duším na Zemi i k samotné Gaie, duši, která na sebe vzala planetární tělo a miluje všechny své obyvatele – máme povolení poskytnout povzbuzující informace a vedení, ale nemůžeme ani nechceme zasahovat žádným způsobem do svobodné vůle jedinců, aby si mohli zvolit či cítit, co chtějí. Avšak můžeme nabádat každého, aby se v jakékoliv situaci nepoddával strachu, ať je přítomná nebo předpovídaná. Nejen že strach mám moc oddálit vývoj duše a vytvořit nepříznivé osobní okolnosti, je to i bolestný pocit. O co hodnotnější, rozumnější a radostnější je žít beze strachu!

11.Kéž by vše, co vám říkáme, bylo zbytečné, protože nikdo z vás se nebude obávat množství nadcházejících odhalení. To by bylo idealistické, nikoliv realistické. I pracovníci světla, kteří předpřipravují příchod Zlatého věku, příležitostně upadnou do strachu o to či ono; rozsáhlá skupina těchto opor má sklon k obavným myšlenkám a také ke skepticismu; a strach je nejpravděpodobnější reakcí – z vašeho úhlu pohledu, a projeví se určitě u velkého počtu lidí, kteří vězí v myšlení třetí hustoty.

12.Když zůstanete pevně ve světle, udržíte strach na uzdě a tím budete vyzařovat jistotu, naděšní a důvěru pro všechny kolem vás. Pouhá vaše energie uklidní úzkosti ostatních ohledně toho, co vychází najevo a kam to vede, a vy podle vnímavosti jednotlivců poskytnete své znalosti o blížícím se světě míru, lásky a jednoty ducha.

13.Zde je dobré místo k odpovědi na otázku: Jak můžeme vědět, že se pohybujeme vpřed spolu se Zemí? Víte to intuitivně. Avšak pokud sebepochybování brání v tom, aby vaše vrozená znalost dosáhla vědomí, udělejte poctivé sebehodnocení. Postoje a chování jako je žárlivost, lakota, nečestnost, arogance, odpor, zahořklost, hněv, apatie a sobectví vydávají nizé vibrace, které drží člověka zakotveného ve třetí hustotě. Pokud zjistíte tendenci k některé ze jmenovaných vlastností, obraťte své pocity a činy do vysokých vibrací – štědrost, ochota pomoci, odpuštění, skromnost, pravda, upřímnost, trpělivost, soucit a vděčnost. Může to znít složitěji než to skutečně je, takže vám řekneme, že když otázka o postupu se Zemí byla položena Bohu, odpověděl: „Je to prosté, stačí BÝT LASKAVÝ.“

14.Jít pro své odpovědi dovnitř a dbát na ně – následovat svou intuici – to je pokrok ve vývoji duše, a rovněž tak je pokrokem oddělit zrno od plev ve svých prioritách. Příprava na vzestup znamená také zbavit se své malichernosti, triviálních zájmů a přiklonit se k duchovním hodnotám v souladu se životem ve čtvrté hustotě.

15.Ještě je jeden aspekt pohybu vpřed se Zemí – ne všechny duše si zvolily učinit tak i fyzicky. Mnozí, kteří naplní zkušenosti třetí hustoty, chtějí opustit planetu před jejím vstupem do Zlatého věku, aby mohli pozorovat toto významné dění „na velkém plátně“ z Nirvány.

16.Vraťme se k „nezvratným důkazům“ pokroku světla. Ty jsou všude kolem vás, ale nemusí být jako takové rozpoznány, protože jsou chápány tak, že si temnota drží své pozice. Například pokračování bojů v Sýrii a v dalších zemích je stále vzrůstající světlo v obyvatelích, které překonalo bývalý strach postavit svým tyranským vůdcům. Jedovaté konflikty uvnitř vlád je rostoucí počet členů ochotných přijmout světlo, kteří chtějí sloužit zájmům občanů, a vypočítaví členové, kteří jsou v bohatých skupin zvláštních zájmů. Ekonomické stability nebylo dosaženo, protože staré zkažené systémy jsou rozebírány v plném rozsahu, aby nové systémy založené na čistotě a spravedlnosti pro všechny mohly být nastoleny s minimálním rušením. Stahování vojsk neznamená oslabení obran zemí a vyzývání ostatních zemí k ozbrojené invazi: jsou to kroky vpřed ke změně mezinárodní mentality od války k míru. I když Země bude uvolňovat zbývající ložiska negativity prostřednictvím zemětřesení, erupcí a bouří, tyto události budou zmirňovat svou prudkost, frekvenci a ničivou sílu, protože technologické možnosti Illuminátů k jejich tvoření se již snížily přibližně na polovinu.

17.Tyto pozitivní perspektivy světových záležitostí jsou skrývány za vysoce medializovanými bombastickými aktivitami na politických a ekonomických scénách po celém světě, s tím, jak dualita třetí hustoty dohrává svou roli. A v některých jedincích ještě silně hoří negativita. Ti, kteří jsou motivováni finančním či teritoriálním prospěchem, chtějí vyvolat válku; ale boj nebude ani zdaleka úspěšný a bude se postupně z místa na místo uklidňovat. Výrazné rozdíly mezi ekonomikami, které „mají“ a „nemají“, jak to dosud převažuje ve většině vašeho světa, se také budou stále více měnit, a uvidíte pády tyranských vůdců, nespravedlivých soudních systémů a nespravedlivého zdanění.

18.Chápeme, že chcete vědět přesně, kdy dojde k jednotlivým událostem. Kdy bude svět svobodný od útlaku a násilí. Kdy bude stabilizována globální ekonomika a kdy bude zlikvidována Federálni rezerva a další zlodějny světových rozměrů. Kdy vyjde najevo pravda o 9/11. Kdy bude všem dostupné jídlo, bydlení, zdravotní péče a vzdělání. A možná i to, kdy přijde naše vesmírná rodina.

19.Milované duše, kdyby tyto odpovědi byly známy, bylo by pro nás velkou radostí sdělit vám je. Můžeme vám říci, že bezpečnost všech je prvořadou starostí probíhajících diskusí o co nejvhodnějším načasování a nejefektivnějších způsobech, jak zavést hluboké pravdy a monumentální reformy. Vzhledem k vytrvalosti Illuminátů v boji se silami světla během několika minulých let jsou činěny v hlavním plánu četné úpravy, s cílem vyloučit ozbrojený odpor a připravit obyvatelstvo psychicky v co největším rozsahu.

20.Kontrola Illuminátů nad vojenskými frakcemi, které mohou způsobit vážné škody vám i přistávajícím posádkám, nebyla ještě úplně potlačena. A většina vaší civilizace ještě není připravena vyrovnat se s dramatickými změnami najednou o nic snadněji, než dychtivě přivítat masu mimozemšťanů, kteří se náhle objeví po celém světě. A přesto se čas krátí a vysoce vyvinuté duše ve vesmíru pracují ve spojení s vašimi osvícenými vůdci na systematickém snižování oblastí odporu a monitorování kolektivní duše, tak aby změny mohly být úspěšně iniciovány s minimálním šokem pro ty, kteří nemají tušení, že váš svět je transformován s pomocí mnoha dalších civilizací.

21.Střetání stále vyšších vibrací podél vzestupné dráhy Země a nízkých vibrací vzniklých illuminátským zneužíváním technologií způsobuje podobné rušení v tělesných elektrických systémech. I když těla ochotná přijímat světlo jsou upgradována na buněčné úrovni, mnozí zažívají období únavy, fyzického nepohodlí, a různé stupně malomyslnosti a krátkodobých ztrát paměti. Tyto efekty jsou dočasné a mohou být poněkud zmírněny, když budete dostatečně spát, pít množství čisté vody, jíst méně, volit si lehčí stravu a mírně cvičit.

22.Tato interakce vysokých a nizkých vibrací také přispívá k tomu, co mnozí vnímáte jako „hučení“. Z vašich pěti základních smyslů je sluch nejčastěji a nejzávažněji napadán. Časté vystavování hluku ze zdrojů jako stroje, boje, stavby, detonace, doly, hlučící davy a chraplavá hudba poškozuje jemný mechanismus slyšení a identifikace zvuků. I když „zvonění v uších“, u některých jedinců je velmi pravděpodobně nemocí zvanou tinnitus, „hučení“ je ve svém rozsahu globální a zmizí, jakmile se buněčná stavba těl stane více krystalickou a emise nízkých vibrací se sníží.

23.Další z vašich otázek je: Když se buňky změní z uhlíkových na krystalické, změní to čakry? Ano, jistě! Když byla v dávných dobách změněna DNA, zasáhlo to čakry, a jejich obnova je součástí buněčných změn. I když si možná myslíte, že mysl, kosti, orgány a tak dále jsou oddělené, protože mají různé funkce, každá jednotlivá buňka neustále spolupracuje se všemi ostatními buňkami, a změna v každé z nich, ať prospěšná či ničivá, zasahuje celý systém. A tak, když se buňky v jedincích ochotných přijmout světlo mění z uhlíkových na krystalové, je upgradována citlivost a množství čaker.

24.Obvykle ti, kteří uznávají existenci čaker, hovoří o sedmi čakrách. S pokrokem duchovního vývoje se však otevřou i další oblasti, a těla vysoce vyvinutých duší jsou magnety světla, mají mnoho bodů pro jeho vstup. Naopak čakry jedinců s dlouhodobým sklonem k temnotě se mohou úplně uzavřít, protože vědomí atrofuje v důsledku nepoužívání.

25.Další časté téma otázek může být shrnuto takto, jak to napsal jeden čtenář: „Co se stane v novém systému s mými penězi?“ Až bude nastolen globální měnový systém založený na cenných kovech, poctivě vydělané příjmy na bankovních účtech a různé investice nebudou nepříznivě ovlivněny. Avšak i když před změnou budou rozsáhle zveřejněna vysvětlení, pravděpodobně vznikne krátké období zmatku, do doby, než veškeré obchodní aktivity budou v novém systému hladce fungovat.

26.Jediní lidé, kteří budou ostře postiženi, jsou ti na vrcholných pozicích Illuminátů, ti, kteří nashromáždili nepředstavitelně rozsáhlé majetky nezákonnými, nemorálními či tyranskými prostředky. Jejich majetky – v dolarových hodnotách vašich „multikvadriliónů“ – zahrnují banky a další instituce půjčující peníze; skryté zásoby zlata, stříbra, platiny a drahokamů; multinacionální korporace; půdu a přírodní zdroje; jejich průmysl ilegálních drog; umělecké poklady, zejména v útrobách Vatikánu. Finance z tohoto profit vytvářejícího majetků a zlato, které nahromadili, bude dáno zpět do oběhu a rozděleno tak, aby odstranilo celosvětové zbídačení. Drogy budou zničeny a umělecké poklady, které byly ukradeny nebo jinak neeticky nashromážděny, budou uloženy do národních muzeí a galerií.
27.Nyní k otázkám, které nejsou v kolektivním vědomí tak běžné, ale naše odpovědi vás mohou zajímat.

28.Vaši vědci nemohou přesně změřit posun zemské osy, protože nevědí, že je to přirozený důsledek jejího orbitálního vzorce, který byl během minulých sedmdesáti let posílen masívním přílivem světla ze vzdálených zdrojů. Protože nevědí, že planeta je v kursu vzestupu, jsou zmateni tím, co pozorují – přírodní jevy, které pokládají za anomální, a „nová“ astrální tělesa, objevující se ve vašem solárním systému nebo za ním. Nevědí, že jejich výpočty ve světelných rocích jsou zbytečné, protože to, co pokládají za „vzdálenost“, jsou ve skutečnosti různé energetické roviny. Mezi jejich věděním a univerzální pravdou jsou takové rozdíly, že mnozí z vaší vědecké komunity budou pokládat přijetí pravd, které budou odhaleny, za velké ohrožení.

29.Ano, použití pistole nebo jiného typu zbraně jako opatření k záchraně života pro sebe či někoho jiného „je přijatelné“. Zranit či zabít někoho v takových situacích může být ustanovením ve smlouvách duší, které naplňuje jejich prožívání ve třetí hustotě a dosahuje vyrovnání pro všechny zúčastněné.

30.Jaký je sex v 5. hustotě? Odpověď záleží na tom, zda život probíhá ve fyzické civilizaci nebo duchovní říši, a i když tato dvě místa pobytu budou dále definována, jednotný popis neexistuje. Některé fyzické civilizace intelektuálně pokročily do páté dimenze, ale nemají ani cár duchovnosti, a jejich sexuální praktiky jsou stejně brutální jako povahy lidí. Některé civilizace, které duchovně pokročily do páté hustoty či dále, si volí těla nižší hustoty, aby mohly zažívat blízkost sexuálních vztahů a zrození, namísto jiných prostředků reprodukce, jako klonování a záměrně soustředěná myšlenka. Obyvatelé všech duchovních říší, nezávisle na hustotě, nemají reproduktivní orgány, takže sex, jak ho znáte, tam neexistuje. Můžete očekávat, že až Země dosáhne svého cíle v páté hustotě, všechny sexuální vztahy budou plné požehnání, pro oba partnery vzájemně budou znamenat nádherné pocity. Ale jsme rádi, že vás můžeme ujistit, že radost z milování ve čtvrté hustotě bude stát také za to!

31.Pokud je zkušenost astrologů spojena s vizionářskou a duchovní jasností, mohou připravit tabulky přesně založené na změnách pozice Země podél její vzestupné dráhy.

32.Podle naší znalosti Boha vám můžeme říci, že je pro něj v pořádku, aby byl nazýván Bůh/Bohyně nebo On/Ona – nebo dalšími jmény používanými v duchovních nebo náboženských souvislostech. Avšak připisovat vládci tohoto vesmíru názvy bůh a bohyně není přesné, protože On je bůh, ne bohyně. Všichni bohové a bohyně, které Stvořitel vybral, aby vládli nad svými jednotlivými vesmíry, jsou v nejvyšším stupni rovnováhy mužských a ženských energií – androgynie – takže jejich podstata zahrnuje atributy jak boha, tak bohyně.

33.Ať už nazýváte nejvyšší bytost tohoto vesmíru jakkoliv, každý z vás jako součást Boha je bůh nebo bohyně, podle pohlaví, které jste si zvolili pro tento život. Mnohem důležitější než vaše fyzická forma je složení vaší duše, která je světlem, stejnou energií jako láska, a nejmocnější silou v kosmu. Když toto víte, pochopíte pravdu toho, co vám často říkáme: Jste mocné bytosti s neomezeným potenciálem!

34.S bezpodmínečnou láskou světelných bytostí z celého tohoto vesmíru vám fandíme, protože jste blízko „cílové pásky“, a pro tuto chvíli se s vámi loučíme.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Žádné komentáře:

Okomentovat