středa 11. května 2011

Prosinec 2010 - 1. část

Matthew, channeling 5. 12. 2010
Obsah: Intenzívnější emoce v tomto období; přítomnost andělů; cíl – vzestup; změny, které mají brzy přijít; jednota ve vyšších hustotách; domácí zvířata a jejich vzestup s rodinou; zaměstnání ve Zlatém věku; Wikileaks; telepatická komunikace; vztahy v kontinuu.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Toto období, kdy různé víry tradičně slaví své svaté dny a svátky s rodinami a přáteli, je obzvláště emočním časem. A tento rok ještě více. Vibrace, kterých Země dosáhla při svém vzestupu, zintenzívnily všechny city, a oba extrémy radosti i smutku podle osobní situace jsou silnější než kdy předím.

2. Přejeme si, aby každá duše měla důvod pociťovat pouze radost, a v poměrně krátké době ji všichni ti, kteří jsou naplněni světlem, také budou pociťovat. Hojnost světových zdrojů bude spravedlivě rozdělena; duše na Zemi budou moci navštěvovat své milované v Nirváně a naopak; a štěstí, zdraví a naplňující životy budou údělem  všech, kdo budou pokračovat na své fyzické cestě se Zemí.

3. Ale v tuto chvíli velmi mnoho duší trpí. Prosím postarejte se o ty, kteří jsou nemocní nebo truchlí po ztrátě svých milovaných, mějte soucit a pomáhejte těm, kdo jsou bez domova či hladoví, modlete se za ty, kteří trpí bídou ve vzdálených zemích. Poskytněte útěchu těm, kteří mají obavy o stav světa, sdělte jim, že v nedaleké budoucnosti všichni lidé budou žít v míru a harmonii s přírodou.

4. Toto období je také dobou vzdávání díků za požehnání ve vašem životě. Mnozí z vás budou poslouchat nebo zpívat vánoční koledy, kde se zpívá o andělích, a protože tato hudba je opravdu strhující, umisťuje anděly do této zvláštní doby roku a do doby dávno minulé, velmi vzdálené od vašeho denního života. Nic není vzdálenějšího od pravdy! V první řadě byste měli vzdávat díky andělům, které můžete právem chápat jako boží paže, které vás láskyplně objímají.

5. Tyto kolektivní energie světla mají jako poslání ochranu, pomoc a vaši útěchu, jsou stále bdělé, a tak mohou okamžitě odpovídat na vaše potřeby. Anděl strážný, nebo strážce brány, je ustanoven jako váš stálý neviditelný a tichý ochránce, pomocník a průvodce; ale většina andělů jsou volní činitelé, stále k dispozici jako posila pro strážného anděla, kdykoli je to třeba. Na anděly se můžete kdykoliv obrátit o pomoc, ale i když v ně nevěříte, nebo nepomyslíte na to, abyste je požádali o pomoc, energie vašich předem tušených potřeb dosáhne Boha, a v božském komunikačním systému jeho vyslanci okamžitě vědí, jak reagovat. 

6. Mnozí lidé v život ohrožujících situacích byli zachráněni zásahem andělů, ale pokud následky zlých okolností patří do zkušeností duše, zvolených dle smlouvy před narozením, andělé nemohou zasáhnout. Avšak je jim dovoleno ulehčit extrémní mentální či emocionální úzkost. Bez tohoto andělského nárazníku mezi jasným myšlením a zoufalstvím, moudrým chováním a iracionální činností, nebo při chybné kalkulaci a jejích výsledcích, mnohé fyzické životy by byly mnohem kratší než si duše zvolila ve své smlouvě.

7. Přes obecné mínění a umělecká zobrazení andělé nemají křídla. Mají schopnost je manifestovat, když chtějí, a někdy to dělají. Avšak v život ohrožujících situacích je energie tak intenzívní, že někteří jednotlivci mohou vidět éterická těla andělů. Pokud věří, že andělé mají křídla, vidí je, i když neexistují – to je důkaz, jak silně vaše víra vytváří vaši realitu.

8. Někdy se andělé mohou zjevit v tak pevné podobě jako vaše těla. Mohou pracovat prostřednictvím entit v lidské formě, ale s nadlidskými schopnostmi, a duše z nižších andělských říší mohou trávit život v pozemské hustotě. Projevují se v lidské formě a s velkou pečlivostí a něžností slouží, kdykoliv vidí, že je toho potřeba – pokud si myslíte, že někdo je anděl, pravděpodobně máte naprostou pravdu.

9. Další andělskou službou je vytváření hudby, která se nazývá „zvuky sfér“ nebo „andělské chóry“. Vibrace jejich majestátních tónů k vám dosahují na úrovni duše a pozvedají unaveného ducha a pomáhají hojit zlomená srdce.

10. I když andělé nejsou našimi jedinými neviditelnými pomocníky – duchovní průvodci a jiné duše v duchu nebo fyzických říších jsou také božími vyslanci k vaší dispozici – jsou velebeni všemi ostatními, a právem. Jako spolustvoření archandělů a Stvořitele jsou jedinými dušemi, které se nikdy neoddělily duchovně od Jednoty. Mají takovou čistotu, která je mimo jejich vlastní říše velmi vzácná, a jejich láska k lidskému rodu je bezpodmínečná. Takže i když skončí doba posvátných dní a svátků a začne nový rok, buďte vnímaví a vděční za neustálou přítomnost andělů ve svém životě. 

11. Nyní se podíváme na otázky ohledně Zlatého věku.

12. Bude všech prospěšných změn v našem životě dosaženo předtím, než Země dosáhne čtvrté hustoty, nebo budou změny probíhat ještě ve Zlatém věku? Veškeré změny do doby, než Země vstoupí do čtvrté hustoty, budou vskutku prospěšné, ale vývoj duše, a tak i vaše četné životy, budou pokračovat „po věčnost“, to můžeme bezpečně říci. Cesta duše k sebeobjevení bude pokračovat i ve Zlatém věku a ještě dále, dokud všichni nedosáhnou návratu k Prameni Stvořitele. Můžeme vám slíbit, že zázračné dobrodružství bude stále napínavější!

13. Proč se všechno, co označujete jako důležité pro vzestup Země do Zlatého věku, za pouhé dva roky, hýbe tak pomalu? Co se stane, když všechno nebude dokončeno do konce roku 2012? Vzestup je evoluční proces, ne revoluční, a přechodná stádia si vyžadují důkladnou přípravu, aby všechny reformy proběhly v rámci právních systémů, které jsou spravedlivé, a aby nic nebylo přehlédnuto nebo podceněno. Buďte ujištěni, že vše, co je důležité, bude skutečně dokončeno!

14. Jak jsme zmínili v předchozích poselstvích, houževnatost Illuminátů drží v tajnosti pravdy, které musí vyjít veřejně najevo, tak, aby důležité změny, které se odehrávají „v zákulisí“, mohly vyjít na veřejnost. Proto, oproti původnímu hlavnímu plánu, který chtěl uvést pravdy a reformy progresívně, aby se lidé mohli přizpůsobit každé změně, než přijde další, tempo musí být rychlé. Protože mentalita třetí hustoty neumí snadno asimilovat nové pravdy či vědomě přijmout velké rozdíly, příští měsíce budou rušné, protože mnoho „dobrých“, ale neosvícených lidí se bude vzpírat přicházejícím změnám.

15. Proto vyzýváme vás, kteří víte, co se děje a proč, abyste to řekli těm, kteří jsou schopni to přijmout – vaše nezlomnost ve světle se jich dotkne a může ulehčit jejich obavám. Pokud osoby, které jsou vám obzvláště drahé, nemohou přijmout pravdy, ctěte jejich svobodnou vůli beze smutku a lítosti. Nejen že budou mít příležitost překonat omezení třetí hustoty a pokročit ve vývoji duše, ale vaše svazky lásky jsou věčné a znovu vás spojí na úrovni duše ve všech kompatibilních energetických úrovních.

16. Co se stane se současnou empirickou vědou? Právě tak jako po celá staletí se věda bude dále vyvíjet. Velký rozdíl bude v tom, že bez váhání či odporu vaši vědci pochopí realitu vesmiru a zákony, které vládnou životu v něm. 

17. Jeden čtenář se ptá na objev obrovských „bublin energie“ ve středu Mléčné dráhy. Vaše teleskopy a vědci nemají schopnost pravdivě identifikovat většinu zázraků, které existují ve vesmíru, kde vše je fluktuace energie na té či oné úrovni. Nebeská hmota se vskutku může vyskytnout ve formě bubliny, ale není to tak, že energie se vznáší kolem jako mýdlové bubliny.

18. Jaký je rozdíl mezi manželstvím ve třetí dimenzi a duševním vztahem ve vyšších dimenzích? Opravdu velký! Manželství na Zemi nejsou vždy z lásky, ale spíše z pragmatických důvodů, jako dohody z důvodu dětí, neplánovaná těhotenství, upevnění majetku, udržení „královských“ rodin, mladí lidé unikají z nešťastného rodinného života, i pouhá vášeň. Žádné z těchto důvodů ve výše vyvinutých civilizacích neexistují, je tam pouze hluboké přátelství, kompatibilita, vzájemný respekt a láska vedou k dlouhodobé věrnosti, která je ctěna všemi, kdo znají pár. Zákonnost v těchto svazcích nehraje žádnou roli. 

19. Mohou domácí zvířata doprovázet jejich rodiny, které se dle naplnění světlem kvalifikují pro život ve Zlatém věku? Odpovědí je kvalifikovaní „ano“. Zaprvé říkáme, že světlo není jedinou kvalifikací pro přechod do Zlatého věku spolu se Zemí – mnozí světlem naplnění jedinci si ve svých smlouvách duše zvolili ukončit fyzický život před koncem roku 2012. Totéž platí pro vyšší řády zvířat. Nevinnost zvířat – včetně těch, která považujete za predátory, kteří zabíjejí jen kvůli potravě a opět se stanou vegetariány, kterými kdysi byli – jim automaticky umožňuje přechod, pokud jejich smlouva duše požádá o tuto délku života v těle. Takže členové rodiny a jejich milovaná zvířata, která si zvolila životy přesahující do Zlatého věku, vstoupí do této slavné éry společně. 

20. Někteří vyjadřují obavy, že pocit tíže srdce kvůli pozemským záležitostem sníží jejich světlo natolik, že nebudou schopni žít ve vibracích čtvrté hustoty. Je přirozené cítit soucit pro všechny, kteří trpí – lidi, zvířata, matku Zemi samotnou – a protože tyto emoce mohou způsobit, že cítíte těžké srdce, uvnitř soucitu je světlo. Ale sebelítost je úplně jiná věc, takže neupadejte do této temné pasti. Pro osvětlení těžkých srdcí posílejte uzdravující světlo celému světu; pamatujte, že milióny, které trpí, naplňují své zvolené karmické úděly; pociťujte vděčnost, ne vinu, za veškeré požehnání ve svých životech; a vizualizujte si pozemský Zlatý věk, kde je pouze mír, láska, spolupráce a radost – tento svět se stále více blíží!

(Na překladu se ještě pracuje - celkem 38 odstavců.)

Žádné komentáře:

Okomentovat